کاش

کاش دریای دلم باز بگرید روزی

کاش خورشید  رخت باز  بر آید روزی

روزی که تو رفته ای   باز آید  کاش

روزی برسد که باز باز آیی کاش

/ 1 نظر / 12 بازدید
مريم رحماني

تمام كردن اينجا به معناي كامل كردن است. با احترام